ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΛΥΚΙΔΗΣ  
 
  ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ : 06/23/2024 2:31pm (UTC)
   
 
 
ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Περιεχόμενα & πλοήγηση
 
 
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
Ζαρντινιέρες
Μεμονωμένες επισκευές
Πέργκολες
Μικρές εσωτερικές τροποποιήσεις των χώρων
Βιτρίνα καταστήματος
Μικροεπισκευές τήρηση Βιβλίου
Νομιμότητα κατασκευής
Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους
Θερμοκήπια
Κοινόχρηστοι χώροι του οικισμού
Κεραία πομπός (αναμεταδότης)
Δημόσια Υπηρεσία ή ΟΤΑ
Αλλαγή χρήσης κτιρίου
Στέγη από κεραμμύδια
Γερανογέφυρα
Σύνδεση με δίκτυα ΔΕΗ και 'Υδρευσης
Περί επικινδύνων οικοδομών
Προσωρινές συνδέσεις ηλεκτροδότηση & υδροδότηση
Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού
   
Εργασίες μικρής κλίμακας
 
 
 
   >>>>
Αποφ-5219/04
 
Ως εργασίες δόμησης Μικρής Κλίμακας, πέραν των αναφερομένων στο Αρθ-22 παρ.1 του ΓΟΚ/85, καθορίζονται οι εξής περιπτώσεις δομικών εργασιών:

α. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ένα μέτρο (1,00 μ.) ή περίφραξη γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.

β. Επισκευές όψεων και εσωτερικών ή εξωτερικών επίχρισμάτων και επισκευή ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, χωρίς χρήση ικριωμάτων.

γ. Αντικατάσταση κουφωμάτων, στο ίδιο άνοιγμα.

δ1. Επισκευή στέγης, και

δ2. Αντικατάσταση στέγης νομίμων κτιρίων, κτιρίων που έχουν δηλωθεί με το Ν-1337/83 και δεν έχουν ενταχθεί σε σχέδιο, και κτιρίων που είναι υφιστάμενα πριν από την ισχύ του ΒΔ/9-8-55, εφόσον το συνολικό πλάτος της στέγης δεν υπερβαίνειτα 7,50 μέτρα, και το ύψος της τα 2,0 μέτρα, και εφόσον βελτιώνεται η μορφή του υπάρχοντος, με βάση έγκριση της ΕΠΑΕ, ή με προσκόμιση φωτογραφιών εφόσον διατηρείται η μορφή του υπάρχοντος, και εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος.

ε. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτιρίων χωρίς επέμβαση στα φέροντα στοιχεία (στοιχεία από μπετόν, φέροντες τοίχους, κλπ), και εφόσον δεν δημιουργείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης χώρου, κατά το Αρθ-5 του ΓΟΚ/85.

στ. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή, μετά από έγγραφο της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

ζ. Η κατασκευή λιθόκτιστης κεραμοσκεπούς αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, σύμφωνα με το Αρθ-6 παρ.4 του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85), με επιφάνεια μέχρι δέκα πέντε τετραγωνικά μέτρα (15 μ2) και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία μέτρα (3,00 μ.), εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του, και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, μία φορά για κάθε γήπεδο, και μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.

η1. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση παλιννοστούντων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ομογενείς Ποντίους, μέχρι εκατόν είκοσι (120) μ2 και μια φορά για κάθε γήπεδο ή οικόπεδο ιδιοκτησίας τους, εφόσον υπάρχει έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον τύπο της προκατασκευασμένης κατοικίας.

η2. Τοποθέτηση λυόμενων προκατασκευασμένων κατοικιών για στέγαση ειδικών ομάδων, βάση προγραμμάτων που εκπονούνται από Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ.

θ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγαση τους, σύμφωνα με το Αρθ-3 του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων, και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.

ι. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του Δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.

ια. Οι εργασίες που απαιτούνται για Γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με το ΝΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.

ιβ. Η κατασκευή ξύλινης πέργκολας, εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους, σε ακάλυπτους χώρους και σε βεράντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.

ιγ. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με πέτρα, μέχρι συν / πλην 0,30 μέτρα από το φυσικό έδαφος.

ιδ. Τοποθέτηση κλιματιστικών σε υφιστάμενα κτίρια, μετά από έγκριση ΕΠΑΕ, που μπορεί να χορηγείται μόνο με βάση φωτογραφίες του κτιρίου. Στις περιπτώσεις που εγκρίνεται από την ΕΠΑΕ η τοποθέτηση κλιματιστικών στις προσόψεις των κτιρίων, δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε ύψος μικρότερο των τριών μέτρων (3,0 μ.) από τη στάθμη του πεζοδρομίου και με πρόβλεψη κατάλληλης απορροής των συμπυκνωμένων υδρατμών, για κτίρια που βρίσκονται στην οικοδομική γραμμή. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ηχητικής ρύπανσης.

ιε. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Αποφ-1945/134/17-1-03 του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ.

ιστ. Οι κατασκευές που απαιτούνται για την μετακίνηση των ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

 
   >>>>
ΝΔ/17-7-23 Αρθ.52 παρ.2 (ΦΕΚ-228/Α/16-8-23): Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 
Άδεια δεν απαιτείται προκειμένου περί των εντός των κτιρίων και των οικοδομησίμων εν γένει χώρων εγκαθισταμένων μηχανών, εργαλείων και λοιπών εξαρτημάτων λειτουργίας των βιομηχανικών και εν γένει των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υπό ειδικών ως προς τα ζητήματα ταύτα διεπομένων διατάξεων. Επίσης δεν απαιτείται τοιαύτη άδεια δια τα εντός των αυτών χώρων εγκαθιστώμενα έτερα αντικείμενα τα μη δυνάμενα να θεωρηθώσιν ως εξαρτήματα των κτιρίων (οίον έπιπλα και σκεύη, οικοδομών, εμπορεύματα κλπ.)
 
   >>>>
ΠΔ/18-3-26 Αρθ.1 (ΦΕΚ-101/Α/20-3-26): Μεμονωμένες επισκευές
 
Άδεια δεν απαιτείται δι' απλούς υδροχρωματισμούς και ελαιοχρωματισμούς περιορισμένης κλίμακος, δι' απλάς επισκευάς των υδραυλικών εγκαταστάσεων και αγωγών των οικοδομών, δια τοποθέτησιν υαλοπινάκων και μερικάς επισκευάς κουφωμάτων, στεγών και δωμάτων και γενικώς δια τας επουσιώδεις και μεμονωμένας επισκευάς εντός των οικοδομών, ας επιβάλλει η υγιεινή και η προστασία αυτών από των ατμοσφαιρικών επηρειών.
 
   >>>>
Αποφ-39941/2287/68 Αρθ.1 παρ.Β3 (ΦΕΚ-114/Β/8-3-68)
Μικρές εσωτερικές τροποποιήσεις των χώρων
 
Δεν απαιτείται υποβολή νέων δικαιολογητικών ουδέ αναθεώρησις της αδείας προκειμένου περί εσωτερικών μικρών τροποποιήσεων των χώρων εφ'όσον δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια της κατασκευής, ο όγκος και αι εξωτερικαί διαστάσεις της οικοδομής και η εξωτερική μορφή της οικοδομής.
 
   >>>>
ΓΟΚ/73 Αρθ.118 παρ.1: Μεμονωμένες επισκευές
 
Αδεια δεν απαιτείται δι' εσωτερικούς χρωματισμούς, δι' εξωτερικούς χρωματισμούς, όταν δεν γίνεται χρήσις ικριωμάτων, δια μικράς εσωτερικάς επισκευάς ή διασκευάς μη θιγούσας την φέρουσαν κατασκευήν του κτιρίου, ή την εμφάνισιν αυτού δι' επισκευάς δαπέδου, δι' επισκευάς, διασκευάς ή συμπληρώσεις των εσωτερικών εγκαταστάσεων και αγωγών των κτιρίων, δια μικράς, άνευ χρήσεως ικριωμάτων, επισκευάς θυρών, παραθύρων, στεγών, δωμάτων και εν γένει δια τας μικράς και μεμονωμένας επισκευάς δια λόγους χρήσεως, υγιεινής και προστασίας των κτιρίων.
 
   >>>>
ΓΟΚ/85 Αρθ.22 παρ.2 (ΦΕΚ-210/Α/18-12-85): Μεμονωμένες επισκευές
 
"Οικοδομικές άδειες, Αυθαίρετες κατασκευές".
παρ.2 ....δεν απαιτείται άδεια για εσωτερικούς χρωματισμούς ή για εξωτερικούς χρωματισμούς όταν δεν γίνεται χρήση ικριωμάτων, για μικρές εσωτερικές επισκευές, ή διασκευές που δεν θίγουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή την εμφάνισή του, για επισκευές δαπέδου, για επισκευές διασκευές ή συμπληρώσεις των εγκαταστάσεων και αγωγών των κτιρίων για μικρές επισκευές θυρών, παραθύρων, στεγών δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων και γενικά για μικρές και μεμονωμένες επισκευές για λόγους χρήσης, υγιεινής και προστασίας των κτιρίων "που υφίστανται νόμιμα".
"Επίσης δεν απαιτείται άδεια:
α) για την κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα δύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επικινδύνων οικοδομών, με την επιφύλαξη της παρ.7 του Αρθ-4 του παρόντος νόμου, (Αρθ.4 παρ.7 ΓΟΚ/85
7. Αίτηση για κατεδάφιση, επισκευή ή προσθήκη σε κτίριο που κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως διατηρητέο, παραπέμπονται στην πρωτοβάθμια ΕΠΑΕ. Η παραπομπή αυτή είναι υποχρεωτική αν το κτίριο βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό. Αν η επιτροπή κρίνει ότι η επισκευή δε θίγει το κτίριο ή ότι δε συντρέχει λόγος να κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου, προωθείται η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας αν συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση με αιτιολογημένη έκθεση της ΕΠΑΕ αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργείου.
Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται όταν γνωστοποιηθεί στην πολεοδομική υπηρεσία ότι το κτίριο δεν κρίνεται διατηρητέο, ή αν παρέλθουν δώδεκα μήνες από την κατάθεση του σχετικού φακέλου κατεδάφισης στην αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργείου, χωρίς να εκδοθεί απόφαση χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου.
Ειδικότερα με απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού και για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς μπορούν να καθορίζονται περιοχές εντός ή εκτός παραδοσιακών οικισμών εντός των οποίων οι αιτούμενες άδειες κατεδάφισης υποχρεωτικά παραπέμπονται στην πρωτοβάθμια ΕΠΑΕ μετά τη γνωμοδότηση της οποίας αποστέλλονται στην υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα χαρακτηρισμού και τηρείται η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου). β) για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που καθορίζονται από την πολεοδομική υπηρεσία, σε κτίριο ή κατασκευές που έχουν χαρακτηρισθεί επικίνδυνες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
γ) για την κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες κατά τις ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις.
Στις παραπάνω περιπτ.α, β και γ, οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και ύστερα από δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο τεχνικό, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα."
(Σ.Σ Οι εντός "..." λέξεις στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της παρ.1 προσετέθησαν με την παρ.1 Αρθ-19 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00 επίσης τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.1 τίθενται ως αντικατεστάθησαν με την παρ.2 Αρθ-19 του ίδιου νόμου.
Σύμφωνα με την Εγκ-55/00 Αρθ-19 παρ.1 και παρ.2:
Με την προσθήκη της φράσης "που υφίσταται νόμιμα" απαγορεύεται σαφώς πλέον η εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σε κτίριο, που δεν είναι νόμιμο.
παρ.2- Στις εργασίες, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, περιλαμβάνονται οι εργασίες για την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμορρόπων κτισμάτων, για την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας, για την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών και εργασίες μικρές, μεμονωμένες και μόνον εσωτερικές, με εξαίρεση τους εξωτερικούς χρωματισμούς χωρίς ικριώματα, εφ' όσον δεν απαιτείται έγκριση της ΕΠΑΕ.
Δεν επιτρέπεται, δηλαδή η αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και η διαμόρφωση ακαλύπτου χωρίς οικοδομική άδεια)
 
   >>>>
Αποφ-1801/89 παρ.6β (ΦΕΚ-596/Β/2-8-89): Μικροεπισκευές τήρηση Βιβλίου
 
Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων 6. β) δεν υποχρεούνται στην τήρηση του εν λόγω βιβλίου οι εργοδότες - ιδιοκτήτες, για μικροεπισκευές των κατοικιών τους, όταν δεν απαιτείται άδεια οικοδομικών εργασιών και εφόσον δεν απασχολούν περισσότερους του ενός εργαζομένους.
 
   >>>>
ΓΟΚ/85 Αρθ.19 (ΦΕΚ-210/Α/18-12-85): Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους
 
"Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους"
1. Στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού επιτρέπονται κατασκευές
α)για τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα,
β) για τον εξοπλισμό τους, όπως στέγαστρα, αποχωρητήρια, περίπτερα, κιόσκια, τέντες, εγκαταστάσεις παιδότοπων και άθλησης, πάγκοι,
γ) για τον εξωραϊσμό τους, όπως συντριβάνια, ανθοδόχες, εγκαταστάσεις στήριξης φυτών και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών. "Στους κοινόχρηστους χώρους  επιτρέπεται επίσης η εγκατάσταση μνημείων και η τοποθέτηση έργων   τέχνης, καθώς και μικρών περιπτέρων για σταθμαρχεία ή πώληση  καρτών και εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών, σε θέσεις που δεν παρεμποδίζουν την κίνηση πεζών και οχημάτων ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ, η οποία ελέγχει και την αισθητική ένταξή τους στο περιβάλλον. 'Ολες οι παραπάνω κατασκευές και εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα ή, ύστερα από άδεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται οι κατηγορίες των πιο πάνω κατασκευών ή εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια.
"Επίσης στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπονται τα δίκτυα υποδομής και οι εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, όπως συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα βάσει μελέτης της αρμόδιας αρχής.
Για τις παραπάνω εγκαταστάσεις και δίκτυα δεν απαιτείται έκδοση άδειας, υποχρεούνται όμως οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας να κοινοποιούν τα σχέδια, στα οποία απεικονίζεται η κατασκευή των έργων αυτών, στους οικείους ΟΤΑ.
Επίσης στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό από υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μετά από έγκριση της δευτεροβάθμιας ΕΠΑΕ.
Από τους ίδιους φορείς επιτρέπεται η εγκατάσταση των σταθμών αυτών χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας στους ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και στα δώματα των δημοσίων κτιρίων. Οι κατασκευές αυτές δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης και στην κάλυψη. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η χρονική διάρκεια και η διαδικασία εγκατάστασης των σταθμών αυτών." (Σ.Σ Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 τίθεται ως αντικατεστάθη με την παρ.1 Αρθ-16 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00 και τα εντός "..." στο τέλος της παρ.1 προσετέθησαν με την παρ.2 Αρθ-16 του ίδιου νόμου.
Σύμφωνα με την Εγκ-55/00 Αρθ-16 παρ.1 και παρ.2:
Στις επιτρεπόμενες στους κοινόχρηστους χώρους κατασκευές προστίθενται:
τα μικρά περίπτερα για σταθμαρχεία ή πώληση καρτών και εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών, ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ.
τα δίκτυα υποδομής και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (όπως συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα, όχι όμως και οι μονάδες τους), βάσει μελέτης της αρμόδιας αρχής, η οποία και υποχρεούται να κοινοποιεί τα σχέδια κατασκευής των έργων αυτών στους οικείους ΟΤΑ, έτσι ώστε να υπάρχει συγκεντρωμένο αρχείο όλης της υποδομής.
οι σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων, με τον εξοπλισμό τους, που εγκαθίστανται ύστερα από έγκριση της Β' βάθμιας ΕΠΑΕ από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Η εγκατάσταση των πιο πάνω σταθμών επιτρέπεται και στα δώματα και στους ακαλύπτους χώρους των δημοσίων κτιρίων, χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας και δεν προσμετρούν στην κάλυψη και τον συντελεστή δόμησης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η χρονική διάρκεια και η διαδικασία εγκατάστασης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.)
2. Εξω από τη ρυμοτομική γραμμή απαγορεύεται να κατασκευάζονται σκαλοπάτια για την εξυπηρέτηση των κτιρίων.
Κατεξαίρεση, είναι δυνατή η κατασκευή τους, ύστερα από άδεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, αν μετά την ανέγερση του κτιρίου έχει μεταβληθεί η υψομετρική στάθμη του δρόμου. Η κατασκευή αυτή πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια της κυκλοφορίας.
3. Η ανέγερση προσωρινών λυόμενων κατασκευών για εκθέσεις, γιορτές, και κάθε είδους εκδηλώσεις επιτρέπεται με άδεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, στην οποία καθορίζεται και ο χρόνος παραμονής τους. Με απόφαση, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται οι κατηγορίες των κατασκευών αυτών, τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου κάθε κατηγορίας των παραπάνω κατασκευών από άποψη ασφάλειας και αισθητικής.
 
   >>>>
Αποφ-78753/14573/5-11-86: Κοινόχρηστοι χώροι του οικισμού
 
"Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής".
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν-1577/85 (ΦΕΚ-210/Α/18-12-85) και ειδικότερα του άρθ-19 παρ.1 αυτού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :
Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια στις εξής κατηγορίες κατασκευών ή εγκαταστάσεων μέσα στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού:
α) Εργα και κατασκευές απαραίτητες για τη διαμόρφωση και προστασία του εδάφους όπως: κλίμακες και κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), τοιχία αντιστήριξης,τοίχοι, μικρές πεζογέφυρες, περιφράξεις, εκσκαφές και επιχώσεις και πάσης φύσεως δίκτυα υποδομής.
β) Κατασκευές και εγκαταστάσεις εξοπλισμού για τη λειτουργία των χώρων, όπως: στέγαστρα, κιόσκια, τέντες, εγκαταστάσεις παιδοτόπων και άθλησης, επίσης φυλάκια μέχρι 4,0 μ2, μικρές αποθήκες απαραίτητων εργαλείων μέχρι 4,0 μ2, αποχωρητήρια επιφάνειας μέχρι 12,0 μ2 τεχνητές κερκίδες μεχρι 50 ατόμων, μικρά αποδυτήρια γιά την εξυπηρέτηση των χώρων άθλησης και των παιδοτόπων μέχρι 4,0 μ2 και μέγιστου ύψους 2,50 μ., πάγκοι, εγκαταστάσεις φωτισμού και τηλεφωνικοί θάλαμοι.
γ) Κατασκευές γιά τον εξωραϊσμό τους όπως εγκαταστάσεις στήριξης και αναρρίχησης φυτών, συντριβάνια, λίμνες (με τους απαραίτητους χώρους δεξαμενής και άντλησης), ανθοδόχες (κινητές ή σταθερές) κρήνες, βάσεις με προτομές ή άλλο έργο τέχνης, τοίχοι με ανάγλυφες παραστάσεις, μεμονωμένα γλυπτά και συνθέσεις κατασκευών με διάφορα υλικά.
δ) Πάσης φύσεως συγκοινωνιακά ή υδραυλικά τεχνικά έργα βάσει μελέτης της αρμόδιας αρχής.
Γιά τις εγκαταστάσεις ή κατασκευές των περιπτώσεων α, β, γ απαιτείται έγκριση της αντίστοιχης μελέτης από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία της Νομαρχίας ή του ΟΤΑ, εφόσον διαθέτει τεχνική υπηρεσία."
 
   >>>>
Εγκ-5539/18/78 Εγκ-18/78 της Υπηρ. Οικισμού: Δημόσια Υπηρεσία ή ΟΤΑ
 
Για τις περιπτώσεις που η αίτηση για ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση γίνεται από Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοικήσεως τότε αντί για δήλωση ΝΔ-105/68 αρκεί απλή βεβαίωση των υπηρεσιών τούτων για το τι είδος είναι το ηλεκτροδοτούμενο ή υδροδοτούμενο αντικείμενο που αφορά η αίτηση και ότι για το αντικείμενο αυτό δεν απαιτείται οικοδομική άδεια (πχ.ηλεκτροφωτισμός οδών,πράσινα πάρκων,πλατειών,οδών κλπ.)
 
   >>>>
Εγκ-55047/12457/144/84 Εγκ-144/84 Ε-144/84: Δημόσια Υπηρεσία ή ΟΤΑ
 
"Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια για έργα υδρεύσεως, αποχετεύσεως Δήμων και Κοινοτήτων
Μετά την ισχύ του Ν-1416/84 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΦΕΚ-18/Α/21-2-84) και ειδικώτερα των διατάξεων του Αρθ-31, αυτού, σας πληροφορούμε ότι: Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση δήμων ή κοινοτήτων ή την ύδρευση περιοχών τους, εφ' όσον προβλέπονται από τις τεχνικές μελέτες, δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας από τις αρμόδιες πολεοδομικές Υπηρεσίες
 
   >>>>
Εγκ-21281/11051/80: Στέγη από κεραμμύδια
 
"Χορήγηση αδείας και ογκομετρικός προϋπολογισμός σε κατασκευή με επικάλυψη στέγης από κεραμμύδια"
Επειδή η θερμομόνωση των κτηρίων επιτυγχάνεται κατά μεγάλον βαθμόν με την δημιουργία κενού χώρου όπως, στην περίπτωση κατασκευής στέγης με επικάλυψη από κεραμμύδια πράγμα που συμβάλλει και στην αισθητική και διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα όπου τούτο κυριαρχεί σαν στοιχείο, σας γνωρίζουμε ότι η κατασκευή αυτή συμπεριλαμβάνεται αυτονόητα στην έκδοση της αδείας και ως εκ τούτου εάν σε περίπτωση πλακών εκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος ζητείται η κατασκευή επικεραμώσεως αντί του επιτρεπομένου ύψους δεν απαιτείται άδεια ούτε η κατασκευή αυτή προσμετράται χωριστά στον ογκομετρικό προϋπολογισμό του έργου.Το ίδιο θα συμβαίνει και στον ογκομετρικό προϋπολογισμό νέας κατασκευής ο οποίος θα αναφέρεται και θα υπολογίζεται στην τιμή μονάδος μέχρι της κορωνίδος του κτιρίου. Προκειμένου περί υφισταμένων κτηρίων απαιτείται μόνον δήλωση αντοχής ενός διπλωματούχου μηχανικού.
 
   >>>>
Εγκ-33366/14-4-92: Κεραμμύδια
Ολική αντικατάσταση κεραμιδιών
'Υστερα από τηλεφωνική επικοινωνία και σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου μας, σας διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση κατά την οποία έχουμε μεν ολική αντικατάσταση κεραμιδιών, χωρίς όμως να θίγεται η φέρουσα κατασκευή της στέγης και χωρίς την χρήση ικριωμάτων δεν απαιτείται έκδοση αδείας.
Στην περίπτωση δε που απαιτείται έγκριση ΕΠΑΕ, συμφωνούμε με την προτεινόμενη από εσάς διαδικασία
 
   >>>>
Εγκ-39983/7493/61/31-5-85 Εγκ-61/85 Ε-61/85 Σύνδεση με δίκτυα ΔΕΗ και 'Υδρευσης
 
"Σύνδεση κτισμάτων ή κατασκευών με δίκτυα ΔΕΗ και 'Υδρευσης".
Μετά την με αρ.Αποφ-39869/7379/31-5-85 που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ.4 του Αρθ-9 του Ν-1512/85 και αφορά την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση κτισμάτων ή κατασκευών, διευκρινίζονται τα εξής:
1. Για τα αυθαίρετα της παρ.2 της πιο πάνω απόφασης θα αποστέλλεται το σχετικό έγγραφο (υπόδειγμα του οποίου είναι συνημμένο στην εγκύκλιο αυτή) στη ΔΕΗ ή την Εταιρεία Υδρευσης με επικολλημένη και σφραγισμένη επ' αυτού φωτογραφία του αυθαίρετου, αφού όμως προηγουμένως:
(Σ.Σ. Βλέπε και συμπληρώσεις της παρ.1 με την Εγκ-67832/88).
α) Για αυθαίρετα, που νομιμοποιήθηκαν ή εξαιρέθηκαν από την κατεδάφιση με οποιονδήποτε τρόπο ή για αυθαίρετα που δηλώθηκαν μεν με τον ΑΝ-410/68 ή το Ν-720/77 ή το Ν-1337/83 αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση περί εξαιρέσεως ή μη από την κατεδάφιση, υποβληθεί σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια Πολεοδ. Υπηρεσία και συνεχιστεί με τον αντίστοιχο φάκελλο του υπόψη αυθαιρέτου.
β) Για αυθαίρετα, για τα οποία δεν απαιτείτο η υποβολή δηλώσεων με τον Ν-720/77 ή το Ν-1337/83, υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια Πολεοδομ. Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του Ν-105/69 με επικολλημένη σ' αυτήν φωτογραφία του κτίσματος ή της κατασκευής, με την οποία θα δηλώνουν:
β1) Το χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερος της 1-12-55 για τα πριν του ΓΟΚ/55 ανεγερθέντα αυθαίρετα ή της 26-7-77 για τα αυθαίρετα για τα οποία σύμφωνα με την παρ.1 του Αρθ-3 του Ν-720/77 δεν απαιτείτο η υποβολή δηλώσεων του Νόμου αυτού (720/77) ή της 31-1-83 για αυθαίρετα σε στάσιμους οικισμούς.
β2) Περιγραφή του αυθαίρετου (επιφάνεια, αριθμό ορόφων, χώροι, διεύθυνση ή οδοιπορικό σκαρίφημα σε περίπτωση εκτός σχεδίου).
β3) 'Οτι το αυθαίρετο δεν υπάγεται στις περιπτώσεις των παρ.2 και 3 του Αρθ-15 του Ν-1337/83.
β4) Το λόγο απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεως του αυθαιρέτου με τον Ν-720/77 ή τον Ν-1337/83. Τέτοιος λόγος θα είναι το ότι το αυθαίρετο ανηγέρθη προ της 1-12-55 για προ του ΓΟΚ/55 αυθαίρετα ή ότι το αυθαίρετο βρίσκεται σε οικισμό, που χαρακτηρίσθηκε στάσιμος, ορεινός ή θεομηνιόπληκτος ή παραμεθόριος, με απόφαση του Νομάρχη σύμφωνα με την παρ.1 του Αρθ-3 του Ν-720/77 ή τέλος ότι το αυθαίρετο βρίσκεται σε στάσιμο οικισμό, που χαρακτηρίσθηκε με την αρ.Αποφ-Γ-35468/1417/83 του Υπουργού ΧΟΠ (ΦΕΚ-292/Δ/83).
Τα πιο πάνω υποβαλλόμενα από τον ενδιαφερόμενο θα παραμένουν στην Πολεοδομική Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται εκ των υστέρων να ελέγξει κατά το δυνατόν την αλήθεια και την ακρίβεια των δηλουμένων.
2. Η ηλεκτροδότηση ή η υδροδότηση στις παραπάνω περιπτώσεις θα γίνεται μετά από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας προς την ΔΕΗ ή την Εταιρεία 'Υδρευσης:
α) Πλατειών, Οδών, Πάρκων, Περιπτέρων, Αναπήρων Πολέμου, Σταθμαρχείων γενικά.
β) Στρατιωτικών έργων σε στρατόπεδα.
γ) Αναμεταδοτών της ΕΡΤ, "τηλεφωνικών θαλάμων και Μονάδων  Οπτικού Δικτύου (ΜΟΔ ή ΟΝU) (Υπαίθριοι Κατανεμητές Οπτικού Δικτύου)"
(Σ.Σ Τα εντός "..." προσετέθησαν με την Εγκ-81054/10/21-2-00, με την Εγκ-82588/25/19-4-00 της Γεν.Δ/νσης Πολεοδομίας ΔΟΚΚ τμήμα β,καταργείται η Εγκ-81054/10/21-2-00 Εγκ-10/00) δ) Τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης Δήμων και Κοινοτήτων.
ε) Τροχογραφείων της ΕΛΠΑ.
στ) Τροχόσπιτων του Ινστιτούτου Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών.
"ζ) Οικοπέδων χωρίς κτίσματα".
Για την τελευταία περίπτωση (ζ) θα υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία σχετική αίτηση και δήλωση του Ν-105/69 του ενδιαφερομένου με τη διεύθυνση (ή οδοιπορικό σκαρίφημα σε περίπτωση εκτός σχεδίου) του οικοπέδου, η οποία θα προβαίνει σε σχετικό έλεγχο.
(Σ.Σ Η περιπτ.(ζ) κατηργήθη με την Εγκ-51884/122/86).
3. Η ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση κατοικιών ανεγερθεισών χωρίς οικοδομική άδεια, που παραχωρήθηκαν σε δικαιούχους και που κατασκευάσθηκαν από το Κράτος με βάση σχετικά προγράμματα για την αποκατάσταση προσφύγων και θεομηνιοπλήκτων γενικά ή από την Εργατική Κατοικία, θα γίνεται μετά από σχετικό έγγραφο προς την ΔΕΗ ή την Εταιρεία 'Υδρευσης του αντίστοιχου φορέα (Υπ. Υγείας και Πρόνοιας, Υπ. Δημ. 'Εργων, Εργατική Κατοικία).
4. Στις περιπτώσεις της παρ.3 της υπόψη Απόφασης περιλαμβάνονται και κτίρια αυτοτελή και ανεξάρτητα μεταξύ τους.
5. Για την ηλεκτροδότηση αντλητικών συγκροτημάτων αγροτικού εξηλεκτρισμού δεν απαιτείται η προσκόμιση στη ΔΕΗ κανενός στοιχείου. Η ΔΕΗ θα κοινοποιεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για τις περιπτώσεις αυτές τις επιστολές αναγγελίας των προϋποθέσεων ηλεκτροδοτήσεως προκειμένου η Πολεοδομική Υπηρεσία
να προβαίνει σε μελλοντικό έλεγχο.
6. Δεν απαιτείται να υποβάλλεται στη ΔΕΗ κανένα στοιχείο από άλλη Αρχή για προσωρινές συνδέσεις περιορισμένου και συγκεκριμένου χρόνου.
7. Για εργοταξιακές παροχές, που θα ισχύουν μόνο για δύο χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης, αρκεί η προσκόμιση στη ΔΕΗ ή Εταιρεία 'Υδρευσης επικυρωμένου για εργοταξιακή παροχή από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία αντιγράφου της οικοδομικής άδειας χωρίς όμως αντίστοιχη θεώρηση στις θέσεις "αυτοψία" για όσα έντυπα αδειών υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις.
8. Για τις επικυρώσεις των αδειών κλπ. που αναφέρονται στην Απόφαση του Υπουργού ΧΟΠ καθώς και στην Εγκύκλιο αυτή, από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες ή από τους φορείς που εκδίδουν οικοδομικές άδειες, ο τύπος της σχετικής σφραγίδας θα είναι ο εξής:
________________________________________________________________
Θεωρείται για να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το Ν-1512/85 στη ΔΕΗ (ή στην Εταιρεία 'Υδρευσης) για ηλεκτροδότηση (ή υδροδότηση) του κτίσματος ή της κατασκευής. Ο αρμόδιος Υπάλληλος.
________________________________________________________________
9. Σε περίπτωση που τελεσίδικα προκύψει, ότι σύνδεση κτίσματος ή κατασκευής με τα δίκτυα ΔΕΗ ή 'Υδρευσης έγινε κατά παράβαση των παρ.1 και 2 του Αρθ-9 του Ν-1512/85 ή της με αρ.Αποφ-39869/7379/31-5-85 του Υπουργού ΧΟΠ ή του Αρθ-7 του Ν-651/77 ή της εγκυκλίου αυτής ή βασισμένη σε ανακριβή στοιχεία, η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ειδοποιεί την ΔΕΗ ή την Εταιρεία Υδρευσης για την διακοπή της σύνδεσης αυτής".
(Εγκ-67832/11082/87/88. Εγκ-87/88. Ε-87/88.
[ ΙΣΧΥΕΙ από 27-9-88 ]
"Σύνδεση κτισμάτων με τα δίκτυα ΔΕΗ και 'Υδρευσης".
Αυτά ισχύουν μόνο για τα προ του 1955 αυθαίρετα, που βρίσκονται εντός σχεδίου ή εντός οικισμών προϋφισταμένων (προ του 23) του 1923
ΚΕΙΜΕΝΟ 1. Συμπληρώνεται το τελευταίο εδάφιο της Παρ.1 της ΕΓΚ-61/85 όπως παρακάτω:
"Εάν κατά τον έλεγχο των στοιχείων, που υποβάλλονται για την σύνδεση αυθαιρέτων κτισμάτων με τα δίκτυα της ΔΕΗ και Υδρευσης, που προϋπάρχουν του 1955,(55) ανακύψει θέμα αμφισβήτησης του δηλωθέντος χρόνου κατασκευής του αυθαιρέτου, τότε πρέπει να ζητείται η προσκόμιση από τους ενδιαφερομένους συμπληρωματικών στοιχείων (πχ. τίτλων κυριότητας του οικοπέδου, τυχόν παλαιών αεροφωτογραφιών ή αποτυπώσεων της περιοχής κλπ.) προκειμένου να αποδειχτεί ο χρόνος κατασκευής του αυθαιρέτου. Αυτά ισχύουν μόνο για τα προ του 1955 αυθαίρετα, που βρίσκονται εντός σχεδίου ή εντός οικισμών προϋφισταμένων του 1923, ενώ για τα εκτός σχεδίου ευρισκόμενα και προϋπάρχοντα του 1955 εξακολουθεί να ισχύει η ΕΓΚ-45/86".
2. Συμπληρώνεται η Παρ.7 της ΕΓΚ-61/85 όπως παρακάτω:
Ειδικότερα στις περιπτώσεις αναθέωρησης εργοταξιακής παροχής, όταν πρόκειται για δεύτερη ή και επόμενες ανανεώσεις μετά όμως την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας σύμφωνα με την Παρ.2α του Αρθ-6 του από ΠΔ/3-9-88, ΦΕΚ-394/Δ/88 (αναθεώρηση για αόριστο χρόνο) η θεώρηση της οικοδομικής άδειας θα γίνεται μόνο μετά από σχετική αυτοψία της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές θα αναγράφεται στο έντυπο της οικοδομικής άδειας ότι η θεώρηση αφορά ανανέωση εργοταξιακής παροχής μετά από αυτοψία και οι αρμόδιες Υπηρεσίες ΔΕΗ και'Υδρευσης θα προβαίνουν στην ανανέωση των αντίστοιχων εργοταξιακών παροχών, μόνο εφ'όσον διαπιστώσουν την παραπάνω παρατήρηση (θεώρηση για ανανέωση εργοταξιακής παροχής μετά από αυτοψία) επί του προσκομιζόμενου εντύπου της οικοδομικής άδειας")
 
   >>>>
Εγκ-39984/7494/85: Προσωρινές συνδέσεις ηλεκτροδότηση & υδροδότηση
 
[ΙΣΧΥΣΕ από 31-5-85 και ΚΑΤΗΡΓΗΘΗ από 8-12-86 ]
Ηλεκτροδότηση και υδροδότηση κτισμάτων ή κατασκευών
Δεν απαιτείται να προσκομίζεται στη ΔΕΗ ή στην Εταιρία Υδρευσης κανένα στοιχείο από άλλη Αρχή για προσωρινές συνδέσεις περιορισμένου και συγκεκριμένου χρόνου
 
   >>>>
Εγγρ-69316/12622/86: Ζαρντινιέρες
 
[ΙΣΧΥΣΕ την 11-11-86 και [ΚΑΤΗΡΓΗΘΗ την 18-2-90]
"Επιτρέπονται κινητά προστεγάσματα και ζαρντινιέρες (ζαρτινιέρες) στην πρασιά"
Δεν απαιτείται άδεια για την τοποθέτηση ζαρντινιερών (ζαρτινιέρων) μέσα στο πλάτος της πρασιάς, εφόσον είναι κινητές
 
   >>>>
Εγγρ-2426/561/28-3-87: Πέργκολες
 

"Για τις πέργκολες δεν απαιτείται οικοδομική Αδεια".
Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. 3329/5-25-1/86/13.1.87 εγγράφου σας, σχετικά με αίτημα κ. Ο.Π., εάν απαιτείται οικοδομική άδεια για τη δημιουργία πέργκολας (εγκατάσταση για στήριξη φυτών) μέσα σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, που επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2β ΓΟΚ/85, σας πληροφορούμε τα εξής:
Επειδή το άρθρο αυτό επιτρέπει απλές εγκαταστάσεις για στήριξη φυτών που δεν αποτελούν εργασίες δόμησης και δεν επιβάλλει όρους και περιορισμούς δεν απαιτείται γι'αυτές οικοδομική άδεια.
Προς αποφυγή όμως καταστρατηγήσεων σας διευκρινίζουμε, ότι τα πιο πάνω δεν ισχύουν για πέργκολες, που κατασκευάζονται σε εσοχές ή στο δώμα των κτιρίων, γιατί αυτές πρέπει να εμπίπτουν μέσα στο ιδεατό στερό και για την κατασκευή τους απαιτείται άδεια της Πολ/μίας
 
   >>>>
Εγγρ-25798/4628/5-4-87: Βιτρίνα καταστήματος
 
"Δεν εκδίδονται οικοδομικές άδειες επισκευών στη θέση Στοάς".
Σας στέλνουμε φωτ/φο της πιο πάνω σχετικής αναφοράς του κ. ΠΓ., σχετικά με δυνατότητα επισκευής βιτρίνας καταστήματος παλαιού κτιρίου, που εμπίπτει στη θέση επιβληθείσης μεταγενέστερα στοάς και σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ.7 του αρθ-15 του ΓΟΚ/85, απαγορεύεται η χορήγηση αδειών, γενικά (μεταξύ των οποίων και επισκευών) πριν να διανοιγεί η στοά, πλην όμως στην περίπτωση μικρών επισκευών θυρών, παραθύρων κλπ. χωρίς χρήση ικριωμάτων δεν απαιτείται οικοδομική άδεια (παρ. 1 του αρ-22 του ΓΟΚ/85), οπότε μπορούν να εκτελεσθούν οι σχετικές εργασίες
 
   >>>>
Εγκ-17283/2-3-89 Γνωμ-21/89 Νομ. Δ/σης: Νομιμότητα κατασκευής
 
"Αποδοχή της με αρ.21/89 γνωμοδότησης της Νομ.Δ/νσης ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τις δεξαμενές καυσίμων που στερούνται οικοδομικης αδείας Ετσι σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ η νομιμότητα κατασκευής, που έγινε χωρίς την απαιτούμενη από το νόμο οικοδομική άδεια, δεν αίρεται από την παρέλευση μακρού χρόνου από την εκτέλεσή της ή από την τυχόν καλή πίστη του διοικουμένου, αλλά η διοίκηση οφείλει, ανεξάρτητα από τη δημιουργία πραγματικής κατάστασης ή το μέγεθος και τις συνέπειες της αυθαιρεσίας, να προβαίνει στο χαρακτηρισμό της κατασκευής ως αυθαίρετης και να επιβάλλει τις εκάστοτε προβλεπόμενες από τη νομοθεσία συνέπειες
 
   >>>>
ΠΔ/2-3-89 (ΦΕΚ-157/Δ/14-3-89): Θερμοκήπια
 
ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ.
Τροποποίηση του από ΠΔ/24-5-85
Θερμοκήπια για την καλλιέργεια ανθέων και κηπευτικών προϊόντων και υδροβίων οργανισμών σύμφωνα προς τις εγκεκριμένες μελέτες - τύπους του Υπουργείου Γεωργίας ή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και υπέργειες δεξαμενές για την καλλιέργεια υδροβίων ζώων, κατασκευάζονται χωρίς άδεια και περιορισμό ως προς το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου και τον αριθμό των κατασκευών, ανεξάρτητα από τα υλικά κατασκευής τους
 
   >>>>
Εγκ-51033/3109/53/30-6-89 Εγκ-53/89 Ε-53/89: Θερμοκήπια
 
"Απαιτείται έλεγχος από την Αρχαιολογική Υπηρεσία στις περιπτώσεις κατασκευής θερμοκηπίων ανθέων και λοιπών εγκαταστάσεων".
'Υστερα από αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ./Α1/Φ39/22650/932/25.5.89 έγγραφο του ΥΠΠΟ, σας πληροφορούμε, ότι σύμφωνα με το Αρθ-1 του ΠΔ/2-3-89 ΦΕΚ-157/Δ/14-3-89 δεν απαιτείται οικοδομική άδεια για την κατασκευή θερμοκηπίων ανθέων και λοιπών εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην διάταξη αυτή. Εάν όμως οι κατασκευές αυτές γίνονται σε αρχαιολογικούς χώρους απαιτείται προηγούμενη έγκριση της κατά τόπου αρχαιολογικής υπηρεσίας"
 
   >>>>
Εγκ-38101/29/12-5-89 Εγκ-29/89 E-29/89: Κεραία - πομπός (αναμεταδότης)
 
"Σύνδεση κεραίας - πομπού (αναμεταδότη) με το δίκτυο της ΔΕΗ".
Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί σχετικά με τη σύνδεση κεραίας - πομπού (αναμεταδότη) με το δίκτυο της ΔΕΗ παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες:
Από τον συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ-22 και 19 του άρθρου 2 του Ν-1577/85 "περί ΓΟΚ", προκύπτει ότι η κεραία - πομπός (αναμεταδότης) ραδιοφωνικού σταθμού δεν αποτελεί εγκατάσταση για την οποία απαιτείται σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις η έκδοση οικοδομικής άδειας από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες.
Κατά συνέπεια η έκδοση οικοδομικής άδειας δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνδεση της κατασκευής αυτής με το δίκτυο της ΔΕΗ, πλην όμως για τη σύνδεση αυτή απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας της παρ.2 της εγκυκλίου 31/85.
Δηλαδή η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία θα εκδίδει το σχετικό έγγραφο προς τη ΔΕΗ αφού προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση με τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ΕΡΤ.ΑΕ κτλ.)
 
   >>>>
Αποφ-48669/2886/89 (ΦΕΚ-437/Δ/16-6-89): Αλλαγή χρήσης κτιρίου
 

Εγκ-68747/2687/77/16-10-89. Εγκ-77/89. Ε-77/89.
"Αλλαγή χρήσης κτιρίου ή μέρους αυτού ή διαστάσεων των χώρων κοινής χρήσης χωρίς την έκδοση οικοδομικής άδειας".
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν-1577/85 "ΓΟΚ" (ΦΕΚ 210/Α) και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν-1558/88 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1αυτού.
3. Την αρ.4621/864/6.6.88 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα κλπ." (Β' 376).
Αποφασίζουμε:
1. Επιτρέπεται να μεταβάλλονται η σύμφωνα με την οικοδομική άδεια χρήση του κτιρίου ή μέρους αυτού καθώς και οι διαστάσεις των χώρων του που προορίζονται για κοινή χρήση, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον η νέα χρήση ή η μεταβολή των διαστάσεων:
α) Δεν αντίκειται στις γενικές ή ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις ή σε όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή.
β) Δεν αντίκειται στις διατάξεις κτιριοδομικού κανονισμού.
γ) Δεν συνεπάγεται μεταβολή τιμής μονάδος όγκου από την κατηγορία του κτιρίου στην οποία ανήκει και
δ) Δεν δημιουργούνται πρόσθετες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων
2. Η προηγούμενη παρ.1 δεν εφαρμόζεται εάν για την αλλαγή της χρήσεως απαιτείται η εκπόνηση νέας μελέτης ή η χορήγηση εγκρίσεως από αρμόδιους φορείς ή η εκτέλεση νέων εργασιών εκτός από τις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθ-52 του ΝΔ/17-7-23 ή της παρ.1 του άρθ-22 του Ν-1577/85 ΓΟΚ ή εάν δεν συνεπάγεται μεταβολή των φορτίων και γενικά των δυνάμεων που επενεργούν στο κτίριο.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 
   >>>>
Αποφ-68245/2320/96 (ΦΕΚ-449/Δ/7-5-96): Αλλαγή χρήσης κτιρίου
 
Αλλαγή χρήσης κτιρίων για στέγαση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
(Σ.Σ. Η παρούσα απόφαση κοινοποιήθηκε με την Εγκ-ΔΤΕ/75646/2146/39/96 του ΥΠΕΧΩΔΕ προς εφαρμογή).
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων,
'Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Αρθ-5 του Ν-1577/85 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός" (ΦΕΚ-210/Α).
2. Τα Εγγρ-2793/30-6-93, Εγγρ-1888/17-5-94 και Εγγρ-852/22-2-95 του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
3. Το υπ' αρ.Εγγρ-434/29-5-95 του Γενικού Διευθυντή Πολεοδομίας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων,
Αποφασίζουμε:
1. Σε περίπτωση μισθώσεως ακινήτων από το υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τη στέγαση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, επιτρέπεται να μεταβάλλεται η σύμφωνα με την οικοδομική άδεια χρήση του κτιρίου ή μέρους αυτού χωρίς να απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, εφόσον η νέα χρήση:
α) Δεν αντίκειται στις γενικές ή ειδικές πολεοδομικές διατάξεις ή σε όρους και περιορισμούς δόμησης όπου ισχύουν στην περιοχή.
β) Δεν αντίκειται στις διατάξεις Κτιριοδομικού Κανονισμού.
γ) Δε συνεπάγεται την εκτέλεση νέων εργασιών εκτός από τις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του Αρθ-52 του ΝΔ/17-7-23 ή της παρ.1 του Αρθ-22 του ΓΟΚ/85 ή δεν συνεπάγεται μεταβολή των φορτίων και γενικά των δυνάμεων που επενεργούν στο κτίριο.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
   >>>>
Εγγρ-28136/17-6-91: Γερανογέφυρα
 
1. Ειδικά για τη διαχείριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" εφαρμόζονται και οι παρακάτω διατάξεις:
α) Ειδική υπηρεσία για τη διαχείριση του προγράμματος συνιστάται, κατά τα οριζόμενα στο Αρθ-7, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
β) Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ορίζεται, με την απόφαση της παρ.2 του Αρθ-16, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
γ) Η ένταξη των πράξεων στα μέτρα του προγράμματος, που αφορούν τη δημόσια διοίκηση, διενεργείται κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του Αρθ-5, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
2. α) Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση του τελικού δικαιούχου, η χωρίς αντάλλαγμα υποστήριξή του στις διαδικασίες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ένταξης και υλοποίησης των πράξεων του επιχειρησιακού προγράμματος, καθώς και η απόδοσή τους σε παραγωγική λειτουργία, από την ανώνυμη εταιρεία της επόμενης παραγράφου.
β) Επιτρέπεται, ύστερα από προγραμματική συμφωνία που καταρτίζεται μεταξύ του, κατ' αρχήν, τελικού δικαιούχου και της εταιρείας της επόμενης παραγράφου, η οποία κοινοποιείται στη διαχειριστική αρχή του προγράμματος, η εκτέλεση χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους της εταιρείας, ως τελικού δικαιούχου, πράξεων ή μέτρων ευθύνης του οικείου Υπουργείου ή Περιφέρειας ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, που χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται ανώνυμη εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ" και καταρτίζεται το καταστατικό της.
4. Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν έχει βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα. Διέπεται από τις διατάξεις του ΚΝ-2190/20, όπως ισχύει κάθε φορά, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο αυτό.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπούν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες.
6. Σκοποί της εταιρείας είναι:
α) Η χωρίς αντάλλαγμα παροχή υποστήριξης των τελικών δικαιούχων του επιχειρησιακού προγράμματος "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ", κατά τα οριζόμενα στην παρ.2α του παρόντος άρθρου.
β) Η ανάληψη, ως τελικής δικαιούχου, της υλοποίησης πράξεων ή μέτρων, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης, που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ", κατά τα οριζόμενα στην παρ.2β του παρόντος άρθρου.
γ) Η διαχείριση και η παραγωγική λειτουργία συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης, ύστερα από απόφαση παραχώρησης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην απόφαση καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της διαχείρισης και της παραγωγικής λειτουργίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Με το καταστατικό της εταιρείας καθορίζονται ειδικότερα οι σκοποί της εταιρείας και εξειδικεύονται οι επιτρεπόμενες δράσεις της για την επίτευξή τους.
7. Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του ΔΣ.
Τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μεταξύ των μελών του, και υπογράφει σύμβαση διαχείρισης με την εταιρεία, στην οποία καθορίζονται οι στόχοι που αναλαμβάνει να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Η αμοιβή του καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του ΔΣ της εταιρείας. Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.18 του Αρθ-32 του Ν-2190/94.
8. Η εταιρεία μπορεί να επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την εκτέλεση των σκοπών της.
9. Η εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση φόρων ή τέλους, πλην του ΦΠΑ.
10. Στην εταιρεία επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα του Αρθ-1 του Ν-2000/91, όπως ίσχυε κατά την πρώτη εφαρμογή του, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών που μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Για το προσωπικό της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ.1 και παρ.3 του Αρθ-8 του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ, όπως αυτό καθορίζεται με την παρ.3 του Αρθ-3 του Ν-2372/96 (ΦΕΚ-29/Α/96).
'Ολα τα ειδικότερα θέματα, τα σχετικά με την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τον αριθμό, τα αναγκαία προσόντα και τους όρους πρόσληψης του προσωπικού, την κατανομή του σε τμήματα, την εξέλιξη και τον πειθαρχικό έλεγχό του, ρυθμίζονται με κανονισμό που καταρτίζεται από το ΔΣ της εταιρείας, εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση εγκρίνεται ο Κανονισμός Προμηθειών, ανάθεσης εκτέλεσης έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των ανωτέρω συμβάσεων.
11. α) Με το καταστατικό της εταιρείας ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την επωνυμία, την έδρα, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, τους πόρους της εταιρείας, τους ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάριση της εταιρείας, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, τους πρώτους, τακτικό και αναπληρωματικό, ελεγκτές και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία.
β) Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
12. Εκτός από την ασκούμενη, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες εποπτεία, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, η εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Καταστατικό της.
 
   >>>>
Εγκ-12300/8/15-3-94 Εγκ-8/94 Ε-8/94: Περί επικινδύνων οικοδομών
Εφαρμογή της παρ.1 Αρθρον-22 του ΓΟΚ/85 Οσον αφορά την διαδικασία άρσης κινδύνου σε επικίνδυνες κατασκεύες
Σχετ.α) ΠΔ-13/22-4-29 (ΦΕΚ-153/Α) "περί επικινδύνων οικοδομών.
β) Ν-1577/85 (ΦΕΚ-210/Α) "ΓΟΚ/85".
γ) Υπ. Αποφ-ΕΔ2γ/01/94/ΦΝ.275/30-9-85 (ΦΕΚ-587/Β/85) "Αντικατάσταση του Αρθ-12 του ΒΔ-19/26-2-59 περί Αντισεισμικού κανονισμού οικοδομικών έργων".
δ) Υπ. Αποφ-75589/976/11-11-86 (ΦΕΚ-796/Β) "Ενίσχυση υφισταμένων οικοδομών".
(Σ.Σ η Αποφ-75589/976/86 έπαυσε να ισχύει βλέπε Αποφ-86845/302/99)

Στα τελευταία εδάφια της παρ.1 του Αρθ-22 του ΓΟΚ/85 αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
"Επίσης δεν απαιτείται άδεια για την εκτέλεση εργασιών στο φέροντα οργανισμό ή στον οργανισμό πλήρωσης του κτιρίου για την άρση του κινδύνου σε κατασκευές που έχουν χαρακτηρισθεί ετοιμόρροπες σύμφωνα με τις διατάξεις για τις επικίνδυνες κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες εκτελούνται ύστερα από σχετική μελέτη, που συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους τους οποίους ορίζει η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και δήλωση ανάληψης μελέτης και επίβλεψης από αρμόδιο τεχνικό, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα".
Με αφορμή σχετικά ερωτήματα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι, αφενός η περαίωση της όλης διαδικασίας άρσης του κινδύνου το ταχύτερον δυνατόν και αφετέρου να ληφθούν υπόψη στην σχετική μελέτη ειδικοί σε κάθε περίπτωση όροι η τήρηση των οποίων είναι αναγκαία και απαλλάσει, τους υπόχρεους για την άρση του κινδύνου, από την έκδοση οικοδομικής αδείας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικούς από τους όρους, που δύναται η πολεοδομική υπηρεσία να ορίσει, π.χ.
α) Η κατασκευή έργων υποστήριξης (ικριώματα, γρύλοι, τοίχοι υποθεμελίωσης, τοίχοι αντιστήριξης κλπ.) του επικινδύνου ή των ομόρων κτισμάτων μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου.
β) Η κατεδάφιση τμήματος της επικίνδυνης κατασκευής ή και ολοκλήρου αυτής.
γ) Η εφαρμογή παλαιών Κανονισμών (Σκυροδέματος και Αντισεισμικού) για τον στατικό και αντισεισμικό έλεγχο του υπάρχοντος και νέων Κανονισμών στην μελέτη των εργασιών για την άρση του κινδύνου, ως η (γ) σχετική απόφαση ορίζει.
δ) Η χρήση, στις παραπάνω μελέτες, αυξημένου σεισμικού συντελεστή λόγω ειδικής επικινδυνότητας του εδάφους, κ.α.
2. Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω εφιστάται η προσοχή των πολεοδομικών υπηρεσιών στα ακόλουθα:
2.1. Οι όροι αυτοί θα πρέπει να είναι σαφώς και λεπτομερώς καθορισμένοι ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ότι οι εργασίες άρσης του κινδύνου, θα είναι σύμφωνες με τις κείμενες διατάξεις (πολεοδομικές, κτιριοδομικές, στατικές, κλπ.), όπως π.χ. "να εκπονηθεί μελέτη ενίσχυσης του κτιρίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις".
2.2. Αν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να εκτελέσει ριζικότερες, επιπλέον εργασίες ενίσχυσης (όπως δικαιούται σύμφωνα με την παρ.3 του Αρθ-4 του (α) σχετικού Π.Δ.), που δεν αναγράφονται στο πρωτόκολλο επικινδύνου (π.χ. ενίσχυση ολοκλήρου του κτιρίου του), τότε για τις επιπλέον αυτές εργασίες θα εκδοθεί κανονική οικοδομική άδεια.
2.3. Αν δεν υπάρχουν ορατές ενδείξεις κινδύνου (ο κίνδυνος δεν είναι άμεσος) αλλά ζητείται ο έλεγχος σύμφωνα με την παρ.3 του Αρθ-2 του (α) σχετικού Π.Δ. ή γενικά πιθανολογείται επικινδυνότητα η ύπαρξη της οποίας θα βεβαιωθεί μετά από: μελέτη ελέγχου, μετρήσεις, δειγματοληψίες, φορτίσεις, κλπ., τότε η πολεοδομική υπηρεσία καθορίζει τους όρους σύνταξης της παραπάνω μελέτης ελέγχου από τα πορίσματα της οποίας θα εξαρτηθεί αν θα απαιτηθεί ενίσχυση (άρση του κινδύνου) της υφισταμένης οικοδομής ή όχι.
Είναι ευνόητο ότι στην περίπτωση αναγκαιότητας ενίσχυσης της υφισταμένης οικοδομής η παραπάνω μελέτη ελέγχου της επικινδυνότητας μπορεί να περιλαμβάνει και την μελέτην των εργασιών άρσης του κινδύνου αυτής.
Ανάλογα με τις τυχόν προτεινόμενες εργασίες άρσης του κινδύνου,η Πολεοδομική υπηρεσία αποφασίζει αν δεν θα εκδοθεί οικοδ. άδεια κατ' εφαρμογή της παρ.1 του Αρθ-22 του ΓΟΚ/85, ή αν θα εκδοθεί κανονική οικοδομική άδεια, έχουσα υπόψη τα κατωτέρω:
α) Αν από τις εργασίες άρσης του κινδύνου δεν ανατρέπεται, από πολεοδομική και κτιριοδομική άποψη, η νόμιμα υπάρχουσα κατάσταση του κτιρίου, εφαρμόζεται η παρ.1 του Αρθ-22 του ΓΟΚ/85.
β) Αν όμως για την εκτέλεση των εργασιών άρσης του κινδύνου έχουμε μεταβολές τέτοιες για τις οποίες απαιτούνται άλλες πολεοδομικές διαδικασίες όπως, έλεγχοι-εγκρίσεις (ΓΟΚ, Κτιριοδομικού Κανονισμού, ΕΠΑΕ, κλπ.), νομιμοποίηση αυθαιρέτων, παρεκλίσεις, εφαρμογήτης
(δ) σχετικής υπουργικής απόφασης για την ενίσχυση υφισταμένων οικοδομών, κλπ., τότε ακολουθείται η κανονική διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας.
Σε κάθε περίπτωση, και ιδίως στην προηγούμενη παρ.2.3.α, κατά τη διάρκεια έκδοσης της οικοδομικής αδείας και γενικά της όλης διαδικασίας για τον έλεγχο και την άρση του κινδύνου, η Πολεοδομική Υπηρεσία δύναται να επιβάλλει προσωρινά μέτρα ασφαλείας μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου.
3. Πάντως για κάθε διαδικασία άρσης κινδύνου σε επικίνδυνες κατασκευές, οι υπηρεσίες πρέπει να επιλαμβάνονται ταχέως και κατά προτεραιότητα.
 
   >>>>
Εγκ-6453/1373/10/5-3-98 Εγκ-10/98 Ε-10/98: Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού
'Εκδοση άδειας οικοδομής για την κατασκευή έργων και εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού.
'Εχοντας υπόψη:
1. Το Αρθ-27 του παρ.2 του Ν-1577/85 (ΓΟΚ/85).
2. Τα Εγγρ-1928/93 και Εγγρ-737/94 της ΠΕΧ Στερεάς Ελλάδος.
3. Το Εγγρ-12134/94 της ΔΟΚΚ.
4. Το Εγγρ-634/94 του Π. Γ. Αταλάντης.
5. Το υπ' αρ. Εγγρ-104273/7369/93 της Δ/νσης Νομ. 'Εργου.
6. Την Γνωμ-408/52/16-11-94 του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος,
Αποφασίζουμε:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-31 παρ.2 του Ν-1416/84 για τεχνικά έργα που ενσωματώνονται στην κατασκευή και λειτουργία της όλης εγκατάστασης (ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικού καθαρισμού), όπως πχ αντιλιοστάσια δεξαμενές κλπ δεν απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδομής.
'Ομως για εγκαταστάσεις που δεν ενσωματώνονται αλλά συνοδεύουν και συμπληρώνουν το έργο με άλλες χρήσεις (πχ γραφεία ή ενδιαιτήματα προσωπικού) απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 
Οικοδομικές Άδειες
 
   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002
 
  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΛΥΚΙΔΗΣ

Athens

  ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝ.ΚΟΛΛΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 12Α ΤΗΛ...2102824306
  ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
domisi-mk ΑΙΑΝΤΟΣ 5 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ...210 6256784 - ΚΙΝ..6932417731 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗ
  DeTech Tεχνικη E.E
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΚΟΖΑΝΗΣ 32 Τ.Κ 13123 ΤΗΛ..2105050036 - ΚΙΝ..6945182203
  ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ . ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 15 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΤΗΛ..2102483676 - ΚΙΝ..6972225591

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free